Användaravtal

1. Allmänt

 • Allmänna villkor kan komma att ändras.
 • Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på liquidweb.se. Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.
 • Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion.

2. Avgifter & Betalning

 • Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura.
 • De priser som anges i offert till kund gäller enligt offertens specifikation.
 • Har full betalning inte skett inom avsatt betalningsperiod efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Leverantören äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.
 • Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.
 • Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller då från och med nästa avtalsförnyelse.
 • Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.
 • Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

3. LiquidWeb's rätt

 • LiquidWeb äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
 • Hemsidan anses levererad när den är online samt fått kundens godkännande. LiquidWeb äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.
 • LiquidWeb har full äganderätt på produkten, och erhåller sig rätten att sälja vidare produkten till tredje part. Uppgifter om Kunden kommer aldrig att säljas vidare.

3. LiquidWeb's ansvar

 • LiquidWeb är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

5. Kunds ansvar

 • Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex.byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design eller funktionalitet efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden lägga en ny beställning.
 • Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
 • Kund ansvarar även för all information denne publicerar på sin hemsida och det är kundens som skall lägga in information på hemsidan om inte ett serviceavtal har beställts.
 • Om vi beställer webbhotell för hosting av hemsidan åt kunden tar vi inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.
 • Kunden ansvarar för att produkten ej kommer ut till trejde part, exempelvis vid arbete med andra webbutvecklare.

6. Kunds rätt

 • Kunden har äganderätt på produkten i den mening att den får använda och förändra produkten hur den själv vill. Kunden har dock ej rätt att återsälja varken hela produkten eller delar av produkten till tredje part.

7. Möten, utbildningar, m.m.

 • Ingen utbildning ingår vid leverans av hemsidan men går att köpa till.

8. Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida

 • Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer, flytt av domän.

9. Backup

 • Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas. LiquidWeb ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande.

10. Uppdatering av mjukvaran

 • Då hemsidorna bygger på PHP som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av det. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av PHP. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av PHP. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av PHP och/eller övriga bibliotek och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

11. Innehållsansvar

 • Om LiquidWeb fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och kontrollera att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte LiquidWebs ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

12. Policy

 • LiquidWeb varken säljer eller ger bort kundernas e-postadresser.
 • Kunders uppgifter används bara av LiquidWeb för tjänstens skull men kunden kan användas i marknadsföringssyfte.

13. Force majeure

 • LiquidWeb skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet, såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer, som LiquidWeb skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder LiquidWeb inte heller kunnat undvika eller övervinna.

14. Support

 • Efter att hemsidan är levererad och godkänd av kunden ingår support och buggfix 1 månad från leverans. Mer kan köpas till.
 • Vi siktar på att besvara alla supportärenden inom 24 timmar men lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.
 • Vid felsökning där felet ligger utanför LiquidWebs kontroll debiteras kunden. Ex. Om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos LiquidWeb utan t ex hos kundens internetleverantör eller webbhotell så debiteras alltså kunden. Ligger felet hos LiquidWeb åtgärdas det så snart som möjligt.

15. Ändringar i avtalet

 • Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart efter att dem publicerats på hemsidan. Ändringar ersätter det gamla avtalet.

16. Tvist

 • Skulle en tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna följer LiquidWeb Sveriges lagar och hänvisar till detta dokument som villkor.